electricity

پایان نامه تحصیلی کارشناسی برق (طراحی تأسیسات الکتریکی یک بیمارستان مدرن)

این بخش اختصاص به پروژه پایان نامه تحصیلی اینجانب تقی وحیدی دارد که با همکاری دو تن از دانشجویان به نام آقایان سید جواد ابراهیم موسوی و محمد جواد عامر در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ تهیه گردیده است. به روز رسانی مطالب و طراحی آن در وب سایت توسط اینجانب تقی وحیدی صورت گرفته است. این پایان نامه در دو قسمت …

پایان نامه تحصیلی کارشناسی برق (طراحی تأسیسات الکتریکی یک بیمارستان مدرن) ادامه »