پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته “روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی”

موضوع پایان نامه: “رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیزهوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند”

پژوهشگر: شهین ابراهیمی کوه بنانی

استاد راهنما: دکتر رضا دستجردی

استاد مشاور: محمد حسن غنی فر

تهیه شده در پاییز ۱۳۹۰

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع دبیرستان شهر بیرجند انجام گرفته است.  بدین منظور ۱۲۳  دانش آموز از پایه های اول، دوم و سوم دبیرستان دخترانه فرزانگان شهر بیرجند به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی (بدیع و همکاران، ۱۳۸۹)، هوش هیجانی (شوت و همکاران، ۲۰۰۱)، و رضایت از زندگی (هیوبنر، ۲۰۰۱) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود ندارد، اما بین هوش هیجانی با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه سجایای اخلاقی در هوش معنوی و مؤلفه های ارزیابی هیجان (ß=۰.۳۰, P≤۰.۰۱) و تنظیم هیجان (ß=۰.۱۹, P≤۰.۰۵) در هوش هیجانی پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت از زندگی هستند. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه ی هوش معنوی در کنار هوش هیجانی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد.

واژگان کلیدی: هوش معنوی، هوش هیجانی، رضایت از زندگی

برای دریافت متن کامل پایان نامه، لطفاً این قسمت را کلیک بفرمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *